Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 30 zo dňa 19. marca 2015


 

 Úradná správa č. 30 zo dňa 19. marca 2015

 

A. Dôležité upozornenia

 

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podatelňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. Na základe návrhu ŠTK a schválení VV ObFZ Trenčín sa dopĺňa RS ObFZ Trenčín v bodoch B.3 (Podmienky štartu) a B.1 (Predpis) pre súťažný ročník 2014/2015. Zmeny budú zaznamenané v RS, ktorý sa nachádza na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2014/2015".

 

3. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

 

4. ŠTK ObFZ Trenčín na základe uznesenia a nariadenia VV ObFZ Trenčín zverejňuje virtuálne aktuálne postavenie mužstiev po jesennej časti súťaží (z hľadiska postupu a zostupu) a následne bude v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 zverejňovať priebežné postavenie mužstiev 1x za mesiac až do konca súťažného ročníka 2014/2015. Predmetné informácie sú v zvlášť vytvorenej sekcii na webovej stránke zväzu. Posledné 3. kolá budú zverejňované každý týždeň.

 

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

 

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

 

b) SFZ pripravuje nový Súťažný poriadok, ktorý bude platný pravdepodobne od nového súťažného ročníka 2015/2016. Obsah návrhu Súťažného poriadku futbalu na stiahnutie: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Legislativa/Pripomienkove_konanie/20150306_Obsah_Navrh_sutazneho_poriadku_futbalu.pdf 

ŠTK doporučuje klubovým managerom a tiež funkcionárom preštudovať návrh nového SP, prípadne prispieť návrhom priamo na SFZ.

 

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

 

V mesiaci Jún 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

7. UPOZORNENIE PRE ROZHODCOV:

 

a) ŠTK dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržiavanie RS B.1.h/e, RS B.1.h/f a na dôkladné vypisovanie elektronického zápisu. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať nominácie domácich a hostí, riadne vyplniť všetky kolónky, ktoré elektronický zápis ponúka. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK nútená rozhodcov odstúpiť na DK.

 

POZOR!

 

ŠTK nariaďuje klubom a delegovaným osobám pred všetkými MFZ, ktoré sa odohrajú v termíne 21-22.3. 2015, vyhlásiť minútu ticha z dôvodu úmrtia bývalého viacnásobného predsedu ObFZ Trenčín p. Mgr. Jozefa Pecha.

 

B. 6. liga - dospelí

 

1. 17. kolo, TJ Družstevník Dubodiel - OFK Slovan Skalka nad Váhom, stretnutie bolo odložené z dôvodu nespôsobilosti hracej plochy. Neodohrané stretnutie sa odohrá v náhradnom termíne 01.05.2015 o 16.30 hodine na ihrisku v Dubodieli

 

3. ŠTK žiada rozhodcov uvedených zápisov o písomné stanovisko k porušovaniu RS:

 

RS sa dopĺňa nasledovne:

Bod B.1  Predpis

Mení sa bod B.1.h/e, a dopĺňa sa bod B.1.h/f:

B.1.h./e - V prípade, že zápis nie je možné z veľmi vážnych dôvodov  uzavrieť a uzamknúť v mieste stretnutia, je rozhodca povinný uzavrieť a uzamknúť zápis najneskôr do 3 hodín po skončení stretnutia. Rozhodca a delegát stretnutia (ak je na stretnutí  prítomný) je povinný uviesť do Zápisu o stretnutí dôvod neuzavretia a neuzamknutia elektronického zápisu ISSF okamžite po stretnutí. Rozhodca môže neuzavrieť a neuzamknúť zápis len z dvoch dôvodov: 1. Ak nepracuje internet/ v tom prípade  musí túto skutočnosť  vyznačiť v papierovom zápise o stretnutí a následne dať podpísať HU stretnutia

2. Ak je atmosféra po stretnutí pre rozhodcov nebezpečná a je vhodné čo najskôr opustiť miesto stretnutia.

 

B.1.h./f – Uzatvorený a uzamknutý zápis o stretnutí v systéme ISSF  je možné odomknúť a  upravovať iba vo výnimočných prípadoch. Ak rozhodca, delegát alebo iná zúčastnená osoba zistí pochybenie v texte zápisu, nahlási túto skutočnosť R stretnutia. R stretnutia je povinný požiadať cez elektronickú podateľňu ("Podanie na komisiu") o odomknutie elektronického zápisu s jasným popisom zmeny. Po úprave v elektronickom zápise je povinný informovať mailom kluby prostredníctvom ISSF M, ktorých sa elektronický zápis o stretnutí týka a delegáta stretnutia. Odomknúť zápis o stretnutí môže iba Predseda KR, Predseda KD a Predseda ObFZ Trenčín.

 

 

a) 16. kolo, R Cibulka Daniel, FK Bradlan Brezová - TJ Inovec Trenčianske Jastrabie

b) 16. kolo, R Vido Ján, OFK Skalka nad Váhom - TJ Družstevník Ľuborča

c) 17. kolo, R Cibulka Daniel, TJ Inovec Trenčianske Jastrabie - OFK Čachtice

 

C. 7. liga "JUH" - dorast

 

1. Oprava, 1. kolo, ZDD Brezová pod Bradlom - Polianka - FC 1959 Kočovce, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v sobotu 25.04.2015 o 14.00 hodine na ihrisku v Brezovej pod Bradlom

 

D. 7. liga "SEVER" - dorast

 

1. 4. kolo, FK Horná Súča - TJ Slovan Neporadza, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v sobotu 4.4.2015 o 15.30 hodine na ihrisku v Hornej Súči.

 

E. 5. liga "B" - starší žiaci

 

1. ZDŽ Dolné Srnie - Zemianske Podhradie odohrá svoje MFZ nasledovne:

 

8. kolo, ZDŽ Dolné Srnie - Zemianske Podhradie - TJ Spartak Horná Streda sa odohrá v UHČ na ihrisku v Dolnom Srní

10. kolo, ZDŽ Dolné Srnie - Zemianske Podhradie - SFK Nová Ves nad Váhom sa odohrá v UHČ na ihrisku v Zemianskom Podhradí

12. kolo, ZDŽ Dolné Srnie - Zemianske Podhradie - ZDŽ Hrádok - Lúka sa odohrá v UHČ na ihrisku v Dolnom Srní

13. kolo, ZDŽ Dolné Srnie - Zemianske Podhradie - FK 1925 Pobedim sa odohrá v UHČ na ihrisku v Zemianskom Podhradí

 

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v štvrtok  26.03.2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK).

Peter Sokol predseda ŠTK ObFZ Trenčín. 


Späť