Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 9 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 38 zo dňa 14. mája 2015


Úradná správa č. 38 zo dňa 14. mája 2015

 

A. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

1. ŠTK žiada všetky kluby o využívanie systému ISSF pri podávaní podnetov, žiadostí, námietok a pod. na jednotlivé komisie. Podania na komisie je potrebné posielať cez elektronickú podateľňu. ŠTK upozorňuje futbalové kluby, že tak ako bolo deklarované v jesennej časti súťažného ročníka, budú komisie akceptovať iba podania cez elektronickú podateľňu.

 

2. Na základe návrhu ŠTK a schválení VV ObFZ Trenčín sa dopĺňa RS ObFZ Trenčín v bodoch B.3 (Podmienky štartu) a B.1 (Predpis) pre súťažný ročník 2014/2015. Zmeny budú zaznamenané v RS, ktorý sa nachádza na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2014/2015".

 

3. ŠTK ObFZ Trenčín po schválení VV ObFZ Trenčín vydáva dodatok č.1 "Zmena herného systému v 7. lige "SEVER", ktorý sa priamo viaže na "Úpravu súťaží dospelých - vykonávací predpis." Dodatok je zverejnený na stránkach ObFZ Trenčín v ľavom stĺpci pod názvom "Úprava súťaží 2015/2016.

 

4. ŠTK ObFZ Trenčín na základe uznesenia a nariadenia VV ObFZ Trenčín zverejňuje virtuálne aktuálne postavenie mužstiev po jesennej časti súťaží (z hľadiska postupu a zostupu) a následne bude v jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 zverejňovať priebežné postavenie mužstiev 1x za mesiac až do konca súťažného ročníka 2014/2015. Predmetné informácie sú v zvlášť vytvorenej sekcii na webovej stránke zväzu. Posledné 3. kolá budú zverejňované každý týždeň.

 

5. UPOZORNENIE PRE KLUBOVÝCH MANAGEROV:

a) VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platností papierových registračných preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové plastové registračné preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1.2015 vydaný plastový registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neplatným členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF systéme (funkcionári zväzov, členovia komisií.)

Interné nariadenie ŠTK Trenčín: Žiaci, ktorí vlastnia platný papierový RP môžu dohrať na aktuálny RP do konca jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015. Do nového súťažného ročníka 2015/2016 nebudú povolené žiadne výnimky.

  

6. UPOZORNENIE PRE KLUBY:

a) V mesiaci Jún 2015 prebehne pasportizácia ihrísk. ŠTK upozorňuje kluby na termín pasportizácie a dôslednú prípravu. Bližšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich US ŠTK Trenčín.

 

b) Na webových stránkach ObFZ Trenčín sa v na úvodnej stránke, v ľavom stĺpci nachádzajú reálne tabuľky 7.ligy "JUH" a 7. ligy "SEVER" - dorast.

 

c) Inštruktáž managerov ISSF systému pre kluby, ktoré pôsobia v 8. ligách ObFZ Trenčín (okolie TN), alebo iných, ktorí prejavia záujem sa uskutoční 28.05.2015 o 16.30 hodine v priestoroch ObFZ Trenčín. Pre kluby z regiónu NM a MY bude termín a miesto oznámené v nasledujúcej US. Samozrejme, kluby , ktoré majú záujem a nevadí im vzdialenosť, sú vítané i na stretnutí 28.5.2015 v Trenčíne.

 

d) Na odporúčanie OdK ObFZ Trenčín a konzultáciach s ŠTK ZsFZ nariaďuje ŠTK ObFZ Trenčín nasledovný postup:

V prípade nahlasovania nespôsobilej hracej plochy funkcionármi klubu je ŠTK povinné preveriť stav hracej plochy svojim členom a odobriť odloženie MFZ. Vzhľadom na rozlohu ObFZ Trenčín môže ŠTK požiadať o súčinnosť členov VV.

 

e) ŠTK upozorňuje všetky kluby:  Na základe rozhodnutia VV SFZ prechádzajú v  súťažnom ročníku 2015/2016 všetky súťaže (6. liga, 7. ligy, 8. ligy - dospelí, 7. ligy - dorast, 4. liga, 5. ligy, mladší žiaci a prípravka), riadené  ObFZ Trenčín na informačný systém slovenského futbalu (ISSF). Z tohoto dôvodu ŠTK žiada všetky kluby o prípravu na súťažný ročník 2015/2016 a upozorňuje na nutnosť mať k dispozícií internetové pripojenie, počítač a tlačiareň.

 

f) ŠTK upozorňuje všetky kluby:  Vzhľadom na prípravu nového RS ObFZ Trenčín žiada ŠTK ObFZ Trenčín kluby o podnety a návrhy, ktoré by bolo dobré zapracovať do textu.Podnety je možné zasielať na oficiálnu mailovú adresu info@obfztrencin.sk, stkobfztrencin@gmail.com alebo sokolpetko@gmail.com.

  

7. UPOZORNENIE PRE ROZHODCOV:

a) ŠTK dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržiavanie RS B.1.h/e, RS B.1.h/f a na dôkladné vypisovanie elektronického zápisu. Rozhodcovia sú povinní skontrolovať nominácie domácich a hostí, riadne vyplniť všetky kolónky, ktoré elektronický zápis ponúka. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK nútená rozhodcov odstúpiť na DK.

 

b)  Na návrh ŠTK schválil VV okamžité ukončenie skušobnej prevádzky vytvárania elektronických a súčasne papierových Zápisov o stretnutí v 7. Lige "JUH" a v 7. Lige "SEVER". ŠTK s okamžitou platnosťou oznamuje rozhodcom a klubovým managerom, že na MFZ sú povinní vytvárať iba jeden papierový zápis, ktorý je povinný R archivovať. Na sekretariát je R povinný zaslať originál a kópie iba v prípade mimoriadnej udalosti.

 

B. 6. liga - dospelí

1. 26. kolo, FK 1925 Pobedim - TJ Družstevník Dubodiel, ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Družstevník Dubodiel o  nenastúpení družstva na majstrovské stretnutie 26. kola. ŠTK odstupuje oznámenie KR. Neodohranie stretnutia bude riešené podľa SP, RS a DP.

 

2. 25. kolo, TJ Družstevník Vlára Ľuborča - FK 1925 Pobedim, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Družstevník Ľuborča (SP čl.100/b, 106/1). ŠTK odstupuje FK 1925 Pobedim DK  na doriešenie s návrhom pokuty 50€ (RS B.17.c/j.

 

3. 20. kolo, TJ Cementár Horné Srnie - TJ Družstevník Dubodiel, ŠTK upozorňuje TJ Cementár Horné Srnie na dodržiavanie SP čl.44/1g (umožnenie riadne sa umyť po zápase)

 

4. 27. kolo, TJ Družstevník Očkov - OFK Čachtice, ŠTK Vašu žiadosť o zmenu hracieho dňa a času schváli až po doručení súhlasu OFK Čachtice.

 

5. FK Bradlan Brezová pod Bradlom - ŠTK na základe dostupných informácií (výpis z účtu SFZ) potvrdzuje svoje rozhodnutie z US36/B1, námietku neakceptuje a odvolanie odstupuje na OdK ObFZ Trenčín.

 

C. 7. liga "JUH" - dospelí

1. 20. kolo, TJ Zavažan Kálnica - TJ Slovan Hrašné, stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Zavažan Kálnica (SP čl.100/b, 106/1). ŠTK odstupuje TJ Slovan Hrašné  na doriešenie s návrhom pokuty 50€ (RS B.17.c/j.

 

2. 26. kolo, SFK Nová Ves nad Váhom - TJ Slovan Hrašné, ŠTK berie na vedomie oznámenie TJ Slovan Hrašné o nenastúpení družstva na majstrovské stretnutie 26. kola. ŠTK odstupuje oznámenie KR. Neodohranie stretnutia bude riešené podľa SP, RS a DP.

 

3. 20. kolo, FC Kočovce 1959 - PŠK Bzince pod Javorinou, Námietka K hostí nespĺňa náležitosti. Kapitán môže namietať voči popisu, nie voči udeleniu (RS B.3.i).

 

4. 20. kolo, OFK Trenčianske Bohuslavice - TJ Družstevník Považany, Námietka K hostí je neopodstatnená, K mal právo vykonať konfrontáciu (SP čl.66/1, 2). Hráč bol pred stretnutím schválený na súpiske v Zápise o stretnutí a tým sa považuje za hráča prítomného.

 

D. 6. liga - dorast

1. 9. kolo, OŠK Selec - TJ Cementár Horné Srnie, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva OŠK Selec (SP čl.100/b, 106/1). ŠTK odstupuje TJ Cementár Horné Srnie DK  na doriešenie s návrhom pokuty 40€ (RS B.17.c/j. ŠTK zaväzuje TJ Cementár Horné Srnie k úhrade 50€ na účetOŠK Selec (RS B.17.a/e). Doklad o úhrade predložiť na ŠTK do 21.05.2015.

 

2. ŠTK berie na vedomie a eviduje úhradu platby  TJ Cementár Horné Srnie (US37/D2) na účet klubu FK Turani Turá Lúka

 

3. 10. kolo, TJ Cementár Horné Srnie - TJ Družstevník Záblatie, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v sobotu 16.05.2015 o 14.30 na ihrisku v Hornom Srní.

 

E. 7. liga "SEVER" - dorast

1. 11. kolo, TJ Slovan Neporadza - FK Horná Súča, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 22.05.2015 o 17.30 hodine na ihrisku v Neporadzi.

 

2. 14. kolo, TJ Družstevník Ľuborča - TJ Slovan Neporadza, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 12.06.2015 o 18.00 na ihrisku v Ľuborči.

 

F. 7. liga "JUH" - dorast

1. 9. kolo, ZDD Hrašné - Brestovec - FC Kočovce 1959, ŠTK stretnutie kontumuje, priznáva 3 body v prospech družstva FC Kočovce 1959 (SP čl.100/e) a skóre 0:13, dosiahnuté v zápase zostáva zachované (SP čl. 106/2). ŠTK odstupuje ZDD Hrašné - Brestovec DK  na doriešenie s návrhom pokuty 30€ (RS B.17.a/j).

 

G. 4. liga - starší žiaci

1. ŠTK berie na vedomie a eviduje úhradu platby  TJ Cementár Horné Srnie (US37/D2) na účet klubu OŠK Trenčianske Stankovce

 

H. 5. liga "A" - starší žiaci

1. 19. kolo, TJ Družstevník Mníchová Lehota - ZDŽ Trenčianske Jastrabie - Dubodiel, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v piatok 22.05.2015 o 17.30 hodine na ihrisku v Mníchovej Lehote.

 

2. 18. kolo, ZDŽ Trenčianske Teplice - Dolná Poruba - OFK Slovan Skalka nad Váhom, ŠTK stretnutie kontumuje (SP 64/1a, SP 100/b), priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech OFK Slovan Skalka nad Váhom. ŠTK odstupuje ZDŽ Trenčianske Teplice - Dolná Poruba DK s návrhom na pokutu 40€ (RS B.17.c/j). ZDŽ Trenčianske Teplice - Dolná Poruba uhradí OFK Slovan Skalka nad Váhom 40€ podľa RS B.17.a./e. Doklad o úhrade predložiť na ŠTK do 21.05.2015.

 

3. Jednota Sokol Chocholná - Velčice - OŠK Selec, ŠTK súhlasí so vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v stredu 20.05.2015 o 17.00 hodine na ihrisku v Chcholnej - Velčiciach.

 

I. 5. liga "B" - starší žiaci

1. 13. kolo, ZDŽ Hrádok - Lúka - OŠK Slovan Beckov, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v nedeľu 17.05.2015 o 14. 30 na ihrisku v Hrádku

 

2. 13. kolo, OFK Trenčianske Bohuslavice - TJ Spartak Horná Streda, ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou, stretnutie sa odohrá v nedeľu 17.05.2015 o 10. 30 na ihrisku v Trenčianskych Bohuslaviciach

 

3. 12. kolo, OŠK Beckov - OFK Trenčianske Bohuslavice, ŠTK stretnutie obojstranne kontumuje a započítava obom družstvám skóre 0:3, bez pridelenia bodov (SP čl.4, SP čl.100/a, SP čl. 106/3). ŠTK odstupuje OŠK Beckov a OFK Trenčianske Bohuslavice na doriešenie DK.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v štvrtok  21.05.2015.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK.

 

Peter Sokol Predseda ŠTK ObFZ Trenčín.  


Späť