Dnes oslavuje meniny Cecília zajtra Klement       Streda, 22. november 2017,

Počítadlo návštev

Stránku si čítajú 3 ľudia
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Aktuálna úradná správa


DK 2017-2018  č. 16 - 16. 11. 2017

ÚRADNÁ SPRÁVA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE č. 16 zo dňa 16. novembra 2017

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti NEPODMIENEČNE (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2) od 10.4. 2017

U131 Ľubomír Puna (1101327) Selec, 7. liga SEVER dospelí - 1 s.s.N (37/3).

U132 Šimon Šišovský (1241045) Selec, 7. liga SEVER dospelí – 3 týždne N (49/1b,2b)

 

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

U133 FO Zamarovce  - 6. liga dospelí 

Jaroslav Švajka – tréner (10.2.1972) Zamarovce, 6. liga dospelí – výkon všetkých funkcií pri mužstve dospelých v FO Zamarovce na 4 týždne N (16, 48/1c, 2b) a pokuta 50 €.

DK prerokovala odvolanie FO Zamarovce. DK trvá na svojom rozhodnutí z US č. 15 a v zmysle čl. 84/4 odstupuje odvolanie s príslušnými podkladmi na odvolaciu komisiu.

 

U134 FO Potvorice  - 7. liga JUH dospelí.

DK pozastavuje trénerovi FO Potvorice Jozef Močko (13.12.1965) výkon všetkých funkcií pri družstve dospelých na 18 mesiacov nepodmienečne od 6.11.2017 do 6.5.2019 (49/1f, 1f, 2f) a pokuta 50 €(RSB.18.c/f).

DK v zmysle DP 49/4 a RS B.18.c/h udeľuje FO Potvorice pokutu vo výške 200 €.

DK ponecháva výsledok stretnutia 4:0 a 3 body pre FO Vrbovce v platnosti.

DK v zmysle DP 49/5 odoberá FO Potvorice 6 bodov po skončení súťažného ročníka.

DK prerokovala odvolanie FO Potvorice. DK trvá na svojom rozhodnutí z US č. 15 a v zmysle čl. 84/4 odstupuje odvolanie s príslušnými podkladmi na odvolaciu komisiu.

 

U135 DK prerokovala podnet FO Zamarovce so sekretárom ObFZ. DK nariaďuje FO Melčice-Lieskové v zmysle Registračného a prestupového poriadku (RPP) článok 37, uhradiť v prospech FO Zamarovce odstupné vo výške 200 € za transfer hráča Daniela Jančoviča (1208894)). Doklad o úhrade FO Melčice-Lieskové predloží na DK do 22.11.2017.

DK pre porušenie povinnosti podľa RPP čl. 37 v zmysle DP 64/1e trestá FO Melčice-Lieskové pokutou vo výške 50€ + 10€ RP. (64/1e, 4)

 

UPOZORNENIE

DK dôrazne upozorňuje všetky kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia DK ObFZ do 12:00 hod.

Podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú prerokované!

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 23.11.2017.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (čl. 84).

Viliam Václav predseda DK ObFZ. 

 

 

 

ŠTK 2017-2018  č. 18 - 16. 11. 2017

Úradná správa ŠTK č. 17 zo dňa 16. novembra 2017

 

Dôležité upozornenia

1. ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

2. ŠTK žiada všetky FO, aby si skontrolovali schválené výnimky v systéme ISSF a v prípade nezrovnalostí kontaktovali tajomníka ŠTK ObFZ Trenčín (Denis Poruban - 0902371384).

3. ŠTK dáva na vedomie klubom, že vo všetkých súťažiach bola povolená možnosť „Zápisy pre laikov", ktorá umožňuje domácemu alebo tímovému manažérovi ISSF v prípade nedostavenia sa DO uložiť a UZAVRIEŤ nominácie oboch mužstiev. Následne po skončení MFS má možnosť vyplniť „Zápis o stretnutí" (strelci gólov, striedania a pod.) a nakoniec ULOŽIT. Schválený bude na najbližšom zasadnutí ŠTK.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky kluby, že od nového súťažného ročníka je nutné mať registrovaného člena v systéme ISSF pre funkciu hlavného usporiadateľa, hlásateľa, vedúceho mužstva a pod. Bez takejto registrácie nie je možné pridať takúto osobu do Zápisu o stretnutí. Registráciu vykonáva ISSF manažér cez elektronickú podateľňu. V prípade problémov s registráciou navštívte stránku http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici alebo kontaktujte tajomníka ŠTK ObFZ Trenčín (Denis Poruban - 0902371384)


 

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 23.11.2017 o 15.00 hodine.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia ŠTK.

 

Peter Sokol, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

 

Odvolacia komisia  č. 2 - 03. 11. 2017

Úradná správa č. 2.  OdK ObFZ Trenčín zo dňa  3.11.2017

 

OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa 3.11.2017 v Novom Meste n/V prerokovala odvolanie FK TJ Cementár Horné Srnie voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ Trenčín US 15 zo dňa 26.10.2017, ktorým ŠTK na základe predložených dôkazov/ video a foto / a pochybenia delegovanej osoby - rozhodcovi stretnutia podľa SP čl. 74 /b,c, l / nariaďuje stretnutie 11. kola 7. ligy SEVER opakovať na náklady ObFZ  Trenčín v nedeľu 12.11.2017 o 13:30 hodine. Rozhodcu a domáci oddiel ŠTK odstupuje na doriešenie na DK ObFZ pre porušenie SP čl.74 /b,c,l / a čl.54 /1.

Na základe doložených písomných materiálov a fotodokumentácie FK Cementár Horné Srnie /popis udalostí, video a foto zo stretnutia/, stanoviskom FK Družstevník Mníchová Lehota a podania ústnej správy rozhodcom stretnutia p. Zelieskom  a asistentom rozhodcu p. Fabiánom  OdK rozhodla takto:

OdK  ruší  rozhodnutie ŠTK o opakovaní stretnutia a vydáva nasledovné rozhodnutie:

OdK  stretnutie kontumuje v prospech FK Horné Srnie podľa SP čl 82 e,  ŠTK pripíše do tabuľky 7 ligy SEVER 3 body a skóre stretnutia 3:0 v prospech FK Horné Srnie.  Rozhodcu stretnutia p. Milana Zeliesku odstupuje za závažné porušenie SP čl. 74 / b,c,l / na disciplinárne doriešenie DK ObFZ a TJ Družstevník Mníchova Lehota pre porušenie SP čl. 54/1 a 56/b.

Dôvod rozhodnutia:        

ŠTK nepostupovala správne, rozhodnutie nebolo v súlade so SP. Rozhodca stretnutia napriek svojej právomoci o spôsobilosti HP postupoval neuvážene, neakceptoval neregulárnosť HP /dôkazový materiál video a foto/ ani upozornenia svojho asistenta, hráčov  a funkcionárov. Domáci FK Mníchova Lehota hrubo zanedbal základné povinnosti usporiadateľa, nezabezpečil napriek časovej rezerve a urgencii rozhodcov prípravu HP k stretnutiu.     

 

                                                                                                     Emil Podhradský

                                                                                         Predseda Odvolacej komisie ObFZ

 

Výkonný výbor - program  č. 45 - 31. 10. 2017

Október 2017.

1.     Otvorenie a schválenie programu.

2.     Kontrola uznesení.

3.     Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.10.2017.

4.     Informácia o evidencii  pokút a správy Prevádzkového transparentného účtu za 9.2017.

5.     Schválenie Programu činnosti KM a ŠFna II.polrok 2017.

6.     Prerokovanie zrušenia súťaže Fair play komisiou ŠTK.

7.     Prerokovanie udeľovania pokút hráčom za HNS.

8.     Prerokovanie návrhu riešenia VIII. Liga Myjava.

9.     Schválenie termínu Volebnej Konferencie. .                      

10.                       Rôzne .

11.                       Záver

 

Výkonný výbor - uznesenia  č. 42 - 31. 10. 2017

ZÁPISNICA č. 10/2017 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 30.10.2017 v Trenčíne.

 

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Ján Lipták - podpredseda, Ján Obeda -podpredseda, Pavol Horeš, Jaroslav Hromník, Jaroslav Ružička, Pavel Pristaš, Marek Koníček, Henrich Šálek, Anton Hlávek

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo - sekretár, Ján Majtán - predseda RK,

 

Ospravedlnení : Milan Dunajčík, Jozef Mihala

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

 

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . Navrhol stiahnuť z programu bod 6. Prerokovanie zrušenia súťaže Fair play komisiou ŠTK a bod 7. Prerokovanie udeľovania pokút hráčom za HNS. Nikto z prítomných nemal pripomienky ani iné doplňujúce či pozmeňujúce návrhy

Uznesenie č.80/10/2017 : VV schvaľuje program zasadnutia - bez pripomienok

                             Hlasovanie : 9-0-0

 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

 

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Všetky uznesenia z posledných zasadnutí VV, ktoré mali ukladací charakter vyhodnotil ako splnené.

-         VV nemal pripomienky

 K bodu 3. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.10.2017

Informáciu predniesol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Informoval členov VV, že všetky faktúry boli riadne a včas uhradené. Aj keď tri kluby svietili v čase zápasu ako neplatič, peniaze boli na účte SFZ pripísané a nebolo to zapríčinené ich chybou, ale chybou v systéme SFZ.

Uznesenie č.81/10/2017  : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.10.2017

                                   Hlasovanie :  9-0-0

 

  K bodu 4. Informácia o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 9/2017

Informáciu predniesol predseda ObFZ p. Ivan Gróf. Informoval členov VV, že ObFZ Trenčín nevznikla povinnosť odvodu finančných prostriedkov na Prevádzkový a Transparentný účet.

 

Uznesenie č. 82/10/2017: : VV berie na vedomie informáciu o evidencii pokút a správy prevádzkového a transparentného účtu za 9/2017

                                   Hlasovanie :  9-0-0

 

    K bodu 5. Schválenie programu činnosti KM a ŠF na 2.polrok 2017 a január - február 2018

Návrh programu Komisie mládeže a školského futbalu dostali členovia VV v písomnej podobe od predsedu KM a ŠF. VV program prerokoval a schválil a následne schválil aj nomináciu na prvý kvalifikačný turnaj, ktorý odohrajú v kategórii prípravky v sobotu 4.11.2017 v Senici.  

Uznesenie č. 83/10/2017: : VV schvaľuje program činnosti Komisie mládeže a školského futbalu.

                                     Hlasovanie :  9-1-0

Uznesenie č. 84/10/2017: : VV schvaľuje nomináciu prípraviek na kvalifikačný turnaj v Senici dňa 4.11.2017.

                                     Hlasovanie :  9-1-0

 

K bodu 6.   Prerokovanie návrhu riešenia VIII.liga Myjava

Predseda ObFZ Ivan Gróf informoval členov VV o druhom stretnutí so zástupcami klubov VIII.ligy Myjava, kde sa zúčastnil spolu s podpredsedom VV Jánom Obedom. Témou stretnutia bolo prerokovanie spoločnej VIII,ligy Myjava a VIII.ligy Senica. Myjavské kluby z VIII ligy sa sťažujú už dlhodobejšie na neatraktivitu ich súťaže, nakoľko ju hrá tých istých 6 mužstiev - pred postupom Vrboviec sedem mužstiev. Teraz je tu možnosť spoločnej súťaže so Senicou a všetky kluby sa k tejto možnosti prikláňajú. VV odobril tento návrh s určitými podmienkami a poveril predsedu ObFZ ďalšími rokovaniami. 

 

Uznesenie č. 85/10/2017: : VV poveruje predsedu ObFZ Ivana Grófa prerokovať návrh spoločnej súťaže VIII.liga Myjava a VIII.liga Senica 

                                     Hlasovanie :  10-0-0

K bodu 7.  Schválenie termínu volebnej konferencie ObFZ Trenčín

Vzhľadom k tomu, že volebná konferencia ZsFZ sa bude konať už 12.1.2018, museli členovia VV nájsť vhodný termín volebnej konferencie ešte pred konaním konferencie ZsFZ. Predseda ObFZ Ivan Gróf navrhol termín 7.1.2018.

Uznesenie č. 86/10/2017: : VV schvaľuje termín volebnej konferencie ObFZ Trenčín - 7.1.2018.  

                                     Hlasovanie: 10-0-0

K bodu 8. Rôzne

-         Člen VV p. Pavel Pristaš sa spýtal, ako postupovať v prípade vyplácania DO, keď pricestovali na stretnutie a stretnutie sa neodohralo pre zlé poveternostné podmienky. Predseda ObFZ mu vysvetlil postup.

-         VV potvrdil termín koncoročného aktívu za účasti členov VV, predsedov a členov všetkých komisií ObFZ na deň 15.12.2017 v Trenčianskych Bohuslaviciach

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ  poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. Najbližšie zasadnutia VV bude v pondelok 27.11.2017 

 

V Trenčíne 30.10.2017  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ ,Ivan Gróf