Dnes oslavuje meniny Paulína zajtra Sidónia       Piatok, 22. jún 2018,

Počítadlo návštev

Stránku si číta 11 ľudí
Počet návštev: 

Pracovná doba

Pracovná doba sekretára ObFZ:

Pondelok  8.00 - 16.30 hod

Utorok  8.00 - 16.30 hod

Streda   8.00  - 16.30 hod

Štvrtok   9.00  - 17.30 hod

Piatok   8.00 – 16.30 hod

Prestávka od 12.00 do 12.30 hod

Prítomnosť sekretára na zväze si

overte telefonicky!!!

Vizitka

 ObFZ TRENČÍN

Sídlo ObFZ:

Mestská športová hala na Sihoti

Mládežnícka  911 01 Trenčín

Sekretár: Tomáš Vaňo

Telefón/fax: 032/6586581

Mobil:0905 805 890, 0902 924 970 

E-mail: info@obfztrencin.sk

tomas.vano@futbalsfz.sk  

Webová stránka: www.obfztrencin.sk

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s., Trenčín,

Číslo účtu - IBAN:   

SK27 0900 0000 0000 4171 1263

Variabilný symbol:

MK-111, ŠTK-222, DK-333

IČO: 31825087

DIČ: 2021367744

Účet pre úhradu náležitostí R a DZ:

Slovenská sporiteľňa, pob. Trenčín

Číslo účtu - IBAN:   

SK56 0900 0000 0050 2393 4642

Variabilný symbol:

podľa časti „D“ rozpisu 

SFZ

         http://www.futbalsfz.sk/

ZsFZ

Náhodné foto

Úradná správa č.: 10 zo dňa 21. novembra 2011


Uznesenia z Výkonného výboru ObFZ Trenčín, konaného dňa 21.11.2011 v Trenčíne:

U 43. VV berie na vedomie predložené správy ŠTK, DK, KR, KR-KD.

U 44. VV schvaľuje aktív funkcionárov komisií ObFZ Trenčín dňa 9.12.2011 0 15.00 hodine na ObFZ v Trenčíne.

U 45. VV poveruje predsedu ObFZ p. Pecha zaslať žiadosť na Matriku SFZ za účelom zistenia platnosti RP hráčov Hornej Stredy Altan Hasan nar. 23.12.1988 a Ivan Stojanov nar. 11.8.1985, kým a kedy boli RP vydané. Termín: do 25.11.2011.

U 46. VV súhlasí so splátkovým kalendárom a nariaďuje splátky pre TJ Brestovec nasledovne: do 30.11.2011 uhradiť celkom 300 €, v decembri 2011 uhradiť 100 €, v januári 2012 uhradiť 100 €. VV nebude súhlasiť so splátkovým kalendárom za pokuty udelené do výšky 300 €. Žiadosť o splátkový kalendár musí byť podaná doporučene poštou do 15 dní od právoplatného rozhodnutia, na adresu VV ObFZ Trenčín.

U 43. VV schvaľuje žiadosti predsedov komisií o schválenie VV

- do komisie KM a ŠF p. Mariána Haviernika z Bošáce

- do komisie ŠTK p. Pavla Chorváta z Trenčína

- do zoznamu rozhodcov pre MO p. Szöra z Trenčína

U 43. VV schvaľuje údržbu a výmenu spotr. materiálu kopírky ObFZ Trenčín, ako aj predplatné novín pre ObFZ Trenčín na rok 2012.

Uznesenia boli schválené jednomyseľne.

V Trenčíne21.11.2011

Zapísal: Ján Žitňan

Overil: Jozef Pecho


Späť