Rozpis súťaží

[doc]Rozpis súťaže.pdf

Dodatok č. 1 k RS 2018/2019

Štart hráčov, kde dievčatá môžu hrať v kategórii U15 – nar. 1.1.2003 a mladšie, v kategórii U13 – nar. 1.1.2005 a mladšie a v kategórii U11- nar. 1.1.2007 a mladšie.

Dodatok č. 2 k RS 2018/2019

1. Príloha B-Prehľad poplatkov a pokút.

Doplniť o bod ,,g.“

Znenie: ,,Výška pokuty hráčom a funkcionárom klubov je maximálne 10€.“

2. 10 Rozhodcovia ,asistenti rozhodcu a delegáti

Upraviť bod ,,f“ nasledovne.

Pôvodné znenie: Rozhodcovia a delegáti sa riadia všeobecnými platnými normami SFZ, pričom rozhodcovia zároveň vychádzajú vo svojej činnosti z ustanovení Štatútu rozhodcu SFZ. Aktívny rozhodca ObFZ nemôže nastúpiť ako riadne registrovaný hráč v súťažiach riadených ObFZ v kategórii dospelých.

Nové znenie: Rozhodcovia a delegáti sa riadia všeobecnými platnými normami SFZ, pričom rozhodcovia zároveň vychádzajú vo svojej činnosti z ustanovení Štatútu rozhodcu SFZ. Aktívny hráč hrajúci v súťažiach dospelých ObFZ Trenčín, nemôže pôsobiť ako rozhodca a ani ako asistent rozhodcu v súťaži dospelých ObFZ Trenčín, v ktorej pôsobí ako aktívny hráč.

3. 2/n doplnenie textu.  "Súťažné stretnutie je možné odložiť bez súhlasu súpera na základe rozhodnutia príslušného regionálneho hygienika podľa Zákona č. 355/2007 Z.z. § 12 ods.2 (zákaz činnosti družstva, organizácia futbalových stretnutí, uzavretie ihriska, ..). V takomto prípade je možné MFS dohrávať. O ďalšom postupe rozhodne ŠTK (SP čl.69)."

Dodatok č. 3 k RS 2018/2019

Článok 2: Termínová listina, hracie dni a časy. Doplniť bod ,,l“. Znenie: V jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019 je možné dohrávať stretnutia 1. a 8. mája aj vtedy, ak budú odložené o viac ako 14 dní.

[doc]Rozpis súťaže ObFZ Senica