19.04.2019, Denis Poruban

Úradná správa KR č. 8

19.04.2019, Denis Poruban

ÚRADNÁ SPRÁVA KR č.8 ZO DŇA 18.04.2019

KR pripomína R, že zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 20:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky, prípadne SMS správou.

HRACIE DNI a UHČ je R povinný sledovať v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov
a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov neodkladne kontaktujte predsedu KR Tomáša Hulínka, prípadne členov komisie. 

Tel.č.: Tomáš Hulínek 0902559675 Martin Čaja 0949709426

KR doporučuje R , aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a DZ. A vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

KR pripomína R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia. Stretnutia dospelých - min. 45 min pred UHČ, stretnutia mládežníckych kategórií min. 30 min pred UHČ.

KR opätovne pripomína R, aby venovali pozornosť včasnému ospravedlňovaniu. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 10 dní pred majstrovským stretnutím. Ospravedlniť sa je potrebné aj na sobotu. Ospravedlnenie na stretnutia zasielajte na mailovú adresu (hulinektomas@gmail.com a martincaja@centrum.sk ).

KR pripomína R, aby v zápisoch o stretnutí venovali pozornosť popisu priestupkov napomínaných a vylúčených hráčov.

KR prijaja opatrenia v súlade so zásadami pre činnosť:  

Pokarhanie: R Ľuboslav Malík

Na základe odstúpenia odbornej komisie ŠTK ObFZ Trenčín:

VII. liga Double Star bet JUH - 17.kolo TJ Zavažan Kálnica – MFK Stará Turá „B“


Vec: Usmernenie nastúpenia hráča bez registračného preukazu: 

Množia sa prípady nastúpenia hráčov bez RP na rôzne preukazy a rozhodcovia nepostupujú v zmysle SP SFZ.

Ak hráč nastúpi bez RP, môžete ho pripustiť k stretnutiu, avšak tento nástup na stretnutia upresňuje Čl. 43 SP SFZ./znenie prikladám/. Žiadam rozhodcov, aby tento článok striktne dodržiavali a zapísali každého hráča bez RP do zápisu o stretnutí, s dôvodom, prečo nemá RP. Toto isté platí aj pre delegáta zväzu.

Článok 43 SP SFZ.

Článok 43 Registračný preukaz a identifikácia hráča (1)Hráč musí mať platný registračný preukaz. (2)Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom, ani iným dokladom, tým nie je dotknutá možnosť hráča nastúpiť na stretnutie bez registračného preukazu za podmienok uvedených v odsekoch 3 až 6. (3)Bez platného registračného preukazu nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov: a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný, alebo b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže. (4)Hráč, ktorý nemá osobný doklad totožnosti s fotografiou, nesmie na stretnutie nastúpiť; to neplatí, ak hráč, ktorého identita je overiteľná v ISSF vrátane fotografie môže predložiť doklad preukazujúci jeho totoţnosť podľa odseku 3 aj bez fotografie (napr. karta poistenca). (5)Rozhodca je povinný v prípadoch uvedených v odsekoch 3 a 4 identifikovať hráča podľa predloženého dokladu preukazujúceho jeho totožnosť a fotografie overiteľnej v ISSF za účasti kapitánov oboch družstiev a túto skutočnosť aj s odôvodnením uviesť v zápise o stretnutí. (6)Ak hráč nemôže registračný preukaz predložiť podľa odseku 3 písm. b) preto, že bol zničený, stratený alebo odcudzený, je povinný predložiť najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.Tomáš Hulínek, predseda KR

Prečítané: 134x