Úradná správa OdK č. 17

06.11.2018, Denis Poruban

Úradná správa č. 17. OdK ObFZ Trenčín zo dňa 5.11.2018

OdK ObFZ Trenčín ako príslušný odvolací orgán na svojom zasadnutí dňa 5.11.2018 v Trenčíne

prerokovala odvolanie FK PŠK Bzince pod Javorinou voči rozhodnutiu ŠTK ObFZ Trenčín v US č. 15

- 0247 v ktorom ŠTK rozhodla, že MFS 9. kola 8. ligy NM, ŠK Dolné Srnie - PŠK Bzince pod

Javorinou, pre porušenie SP čl. 52/c v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech

ŠK Dolné Srnie. ŠTK odstupuje Martina Šulgana (1293164), Dušana Málika (1357333, VM) a Patrika

Skovajsu (1141680, K) na DK. ŠTK v zmysle RS Príloha B/i odstupuje PŠK Bzince pod Javorinou na

DK s návrhom pokuty 100€. (TN-STK-2018/2019-0247) a

- 0248 v ktorom ŠTK rozhodla, že MFS 10. kola 8. ligy NM, PŠK Bzince pod Javorinou -

TJ Družstevník Brunovce, ŠTK pre porušenie SP čl. 52/c v zmysle SP čl. 11 kontumuje 3:0 a

priznáva 3 body v prospech TJ Družstevník Brunovce. ŠTK odstupuje Martina Šulgana (1293164),

Dušana Málika (1357333, VM) a Patrika Skovajsu (1141680, K) na DK. ŠTK v zmysle RS Príloha B/i

odstupuje PŠK Bzince pod Javorinou na DK s návrhom pokuty 150€. (TN-STK-2018/2019-0248)

PŠK Bzince pod Javorinou sa v obidvoch bodoch rozhodnutia ŠTK - 0247 a 0248 odvolalo len

voči výške návrhu pokuty - 0247 - 100 Euro, 0248 - 150 Euro.

V ďalšom bode sa PŠK Bzince pod Javorinou odvolali voči rozhodnutiu DK ObFZ Trenčín

v ÚS č.13 z 18.10.2018 v U - 119, kde DK na základe odstúpenia ŠTK pozastavuje výkon športu

Martinovi Šulganovi (1293164) PŠK Bzince pod Javorinou, 8.liga NM, dospelí, 9 a 10 kolo, na 2

mesiace N od 22.3.2019 za neoprávnený štart v MFS (DP čl.53/1,2b). 


Rozhodnutie OdK

OdK podľa RS Príloha B/i potvrdzuje rozhodnutie ŠTK v bode 0247 - výška pokuty 100 Euro

a ponecháva ho v platnosti.

OdK podľa RS Príloha B/i mení rozhodnutie ŠTK v bode 0248 - výšku pokuty stanovuje na 100 Euro

Odôvodnenie rozhodnutia OdK:

OdK konštatuje, že podľa SP čl. 52/c sa nepreukázalo, že by vedome zodpovední funkcionári PŠK

Bzince pod Javorinou opakovane nominovali hráča na MFS počas pozastavenia výkonu jeho športovej

činnosti. Zo strany funkcionárov prišlo k nedorozumeniu a domnievali sa, že hráč podľa DP čl. 17/1

môže štartovať v súťaži dospelých. Z tohto dôvodu OdK zmenila výšku pokuty zo 150 na 100 Euro

tak, aby v oboch prípadoch bola pokuta určená v rovnakej výške.

Rozhodnutie OdK

OdK na základe odstúpenia ŠTK a rozhodnutia DK v ÚS č. 13 - U 119 z 18.10.2018 ponecháva

rozhodnutie DK v platnosti. DK pozastavila výkon športu Martinovi Šulganovi z PŠK Bzince pod

Javorinou podľa SP čl. 52/b, RS Príloha B/j na dva mesiace N od 22.3.2019 za neoprávnený štart

v MFS.


Odôvodnenie rozhodnutia OdK:

OdK konštatuje, že hráč Martin Šulgan sa v dorasteneckých stretnutiach správa nešportovo ,

v niektorých až hrubo nešportovo, bol viackrát vylúčený. Z tohto dôvodu skrátenie trestu neprichádza

do úvahy.


Na základe rozhodnutia OdK, ktorá v jednom bode odvolania - 0248 PŠK Bzince pod Javorinou

vyhovela, ruší rokovací poplatok 30 Euro za odvolanie podľa SP čl. 87.


Emil Podhradský

Predseda Odvolacej komisie ObFZ

Prečítané: 128x