Úradná správa ŠTK č. 20

07.02.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 20 zo dňa 07. februára 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje, že všetky podania na ŠTK je potrebné podávať najneskôr v deň zasadnutia do 12:00 hodiny výhradne cez systém ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019. Žiadosti podané do nižšie uvedených termínov (vrátane) budú prerokované bez rokovacieho poplatku. K žiadosti zaslanej po tomto termíne bude zarátaný rokovací poplatok v súlade s RS ObFZ Trenčín 2018/2019.

6. liga, 7. liga Sever dospelí – 20.02.2019

7. liga Juh, 8. liga NM dospelí – 06.03.2019

6. liga U19, 4. liga U15, 5. liga U15 Sever, 4. liga U13 – 13.03.2019

5. liga U15 Juh – 27.03.2019

Prípravka U11 Skupina „A“ – 13.03.2019

ŠTK dáva na vedomie mužstvám hrajúcim súťaž Prípravka U11 turnajovým spôsobom, že organizovanie jednotlivých turnajov v jarnej časti súťažného ročníka je potrebné nahlásiť na ŠTK do 20.03.2019.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje funkcionárov FK o dôkladnú kontrolu platnosti REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV. V prípade, že RP stratil platnosť, je potrebné si požiadať cez elektronickú podateľňu o nový RP.

ŠTK ObFZ Trenčín žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ObFZ Trenčín (zaslať kópiu Zápisnice) a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

ŠTK ObFZ Trenčín upozorňuje všetky FK, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. Účastníkov 6. ligy dospelých ŠTK upozorňuje, že v súlade s RS 2018/2019 je povinnosťou od jarnej časti súťažného ročníka mať funkčnú svetelnú tabuľu. Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok 14. februára 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 214x