Zápisnica zo zasadnutia VV Január 2019

06.02.2019, Denis Poruban

ZÁPISNICA č. 1/2019 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 31.1.2019 v Trenčíne.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý – podpredseda, Pavol Horeš – podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Henrich Šálek, Ján Burza, Milan Dunajčík, Marek Koníček, Ľubomír Horný

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ 

Ospravedlnení : Anton Hlávek, Jaroslav Ružička

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . K navrhnutému programu nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.1/1/2019 : VV schvaľuje program zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

         K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Zhodnotil a previedol kontrolu všetkých uznesení za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých bolo 85. Vysvetlil ako naložil s ukladacím uznesením z ostatného zasadnutia VV, v súvislosti s klubmi ktoré nezaplatili do dnešného dňa faktúry za 10.a 11. mesiac. Na DK odišiel návrh na ich riešenie. 

- VV nemal pripomienky

K bodu 3. Vzdanie sa funkcie člena DK p. Babulica a voľba nového člena

Dňa 28.1.2019 sa na základe článku 30 odsek 6 písmeno a Stanov ObFZ Trenčín písomne vzdal funkcie člena DK ObFZ Trenčín p. Marián Babulic zo zdravotných dôvodov. Na základe týchto skutočností VV na návrh klubu TJ Slovan Rovnosť Krajné zvolil do funkcie člena DK ObFZ Trenčín p. Juraja Trebatického. VV vyslovil poďakovanie so želaním skorého uzdravenia pre p. Mariána Babulica.

Uznesenie č.2/1/2019 : VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena DK ObFZ Trenčín p. Mariána Babulica

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č.3/1/2019 : VV volí do funkcie člena DK ObFZ Trenčín p. Juraja Trebatického

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 4. Správy predsedov Odborných komisií

Členovia VV dostali v predstihu písomne hodnotiace správy Odborných komisií ObFZ Trenčín za jesennú časť 2018. Nikto nemal špeciálne pripomienky k týmto správam. Správou DK sa bude VV zaoberať na najbližšom zasadnutí nakoľko ju členovia VV dostali k dispozícií až v deň zasadnutia. Všetky správy VV zobral na vedomie

Uznesenie č. 4/1/2019: : VV berie na vedomie správy komisií ŠTK, OdK, KM a ŠF a KR. 

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5. Schválenie termínu a miesta školenia rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín

VV schválil termín a miesto zimného seminára a školenia rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín. Bude sa konať v priestoroch ObFZ Trenčín v mestskej športovej hale na Sihoti v sobotu 23.2.2019 ráno od 9.00 hod. 

Uznesenie č. 5/1/2019: : VV schvaľuje miesto a termín školenia rozhodcov a delegátov ObFZ Trenčín

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 6 Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných k 15.1.2019

Informáciu predniesol sekretár ObFZ a informoval o aktuálnej situácii v súvislosti so zbernými faktúrami SFZ. Doplnil svoju informáciu z bodu č.2 a oznámil členom VV ktoré kluby si ani do konca januára nesplnili svoju povinnosť a nezaplatili zberné faktúry ešte za 10. a 11. mesiac. Jedná sa o kluby Pobedim, Trenčianske Bohuslavice a Trenčianske Teplice.

Uznesenie č. 6/1/2019: : VV berie na vedomie informáciu o platbách klubov za zberné faktúry splatné k 15.1.2019 

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 7. Schválenie rozpočtu ObFZ Trenčín na rok 2019

Diskusia k rozpočtu sa niesla v duchu otázok – z akých zdrojov by sa dali získať ešte finančné prostriedky do rozpočtu ObFZ, ktorý je podľa informácii predsedu ObFZ napätý a samozrejme, kde sa dá ešte ušetriť. ObFZ Trenčín ako jeden z mála zväzov dlhodobo nezvyšoval poplatky za štartovné, ale zatiaľ sa nechce uberať touto cestou a bude hľadať iné zdroje. Samozrejme že tak ako doteraz, bude s finančnými prostriedkami zväzu nakladať maximálne efektívne. 

Uznesenie č. 7/1/2019: : VV schvaľuje návrh rozpočtu ObFZ Trenčín na rok 2019

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš, Koníček, Horný proti : nikto zdržal sa : nikto

8. Rôzne

-  Predseda ObFZ p. Ivan Gróf informoval o účasti na seminári a Vianočnom posedení funkcionárov SFZ v Bratislave

- Informoval o decembrových turnajoch ZsFZ ktoré organizoval náš zväz – najskôr 8.12.Kvalifikácia prípraviek a 15.12.aj finálový turnaj prípraviek o pohár predsedu ZsFZ. Opäť vyzdvihol vysokú úroveň organizácie turnaja a poďakoval za odvedenú prácu podpredsedovi a sekretárovi zväzu a KMaŠF.

- Ďalej informoval o svojej účasti na hodnotiacej schôdzi v Chvojnici

- Ďalej informoval o Finálovom turnaji o pohár predsedu ZsFZ v kategórii U15 v Dunajskej strede, kde výber ObFZ Trenčín dominoval suverénnym spôsobom. Vyzdvihol tu prácu KM a ŠF a špeciálne poďakoval pánom Stánkovi a Hilčíkovi

- Ďalej  informoval o halovom turnaji rozhodcov, ktorý sa konal 12.1.2019 v Trnave kde vysoko vyzdvihol prístup a výkon rozhodcov ObFZ Trenčín, ktorí získali 2.miesto a cenu Fair Play. Náš brankár Tadeáš Vaňo bol hviezdou turnaja a oprávnene získal cenu pre najlepšieho brankára turnaja. Poďakoval vedúcemu výpravy p. Šálekovi

- Sekretár ObFZ informoval o stave pripravenosti Jedenástky roka 2018 ObFZ Trenčín. Slávnostné vyhlásenie by sa malo konať 1.3.2019 v mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne.

- Na záver ešte predseda informoval o svojich rokovaniach s jedným s partnerov zväzu spoločnosťou Sportika, kde by sme mali po definitívnej dohode vytvoriť možnosť pre kluby na bezplatné poukazy ako odplata zväzu za umiestnenie reklamných banerov Double star na našich štadiónoch a o iných možnostiach spolupráce s touto spoločnosťou.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

V Trenčíne 31.1.2019  Zapísal: Tomáš Vaňo   Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Prečítané: 129x