Zápisnica zo zasadnutia VV November 2018

19.12.2018, Denis Poruban

ZÁPISNICA č. 10/2018 zo zasadnutia VV ObFZ Trenčín, konaného dňa 30.11.2018 v Novom meste nad Váhom.

Prítomní : Ivan Gróf -predseda, Marcel Meravý – podpredseda, Pavol Horeš –

podpredseda, Ján Obeda, Pavel Pristaš, Henrich Šálek, Ján Burza, Milan

Dunajčík

 

Prizvaní : Tomáš Vaňo – sekretár, Ján Majtán – kontrolór ObFZ

 

Ospravedlnení : Ľubomír Horný, Anton Hlávek, Marek Koníček, Jaroslav

Ružička

 

K bodu  1.   Otvorenie a schválenie programu.

Zasadnutie VV otvoril predseda ObFZ Ivan Gróf . K navrhnutému programu

nemal nikto z členov VV žiadne doplňujúce ani pozmeňujúce návrhy.

Uznesenie č.81/11/2018 : VV schvaľuje program

zasadnutia – bez pripomienok

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš

proti : nikto zdržal sa : nikto


 

          K bodu 2. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení previedol sekretár ObFZ Tomáš Vaňo. Skonštatoval, že na

poslednom zasadnutí VV dňa 29.10.2018 prijal VV10 uznesení – žiadne nemalo

ukladaciu povinnosť.

- VV nemal pripomienky

K bodu 3. Schválenie nákupu dresov pre rozhodcov

VV na základe zmluvy so spoločnosťou Double star Bet prerokoval nákup

dresov pre rozhodcov ObFZ, na ktorých bude umiestnené logo tejto

spoločnosti. Zároveň prerokoval kritéria na základe ktorých budú tieto dresy

pridelené jednotlivým R

Uznesenie č.82/11/2018 : VV schvaľuje nákup dresov pre R

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš

proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 4. Návrh predsedu ŠTK na voľbu člena ŠTK. Informácia o vzdaní sa

funkcie člena ŠTK p. Alexa Gavendu

VV v tomto bode zobral na vedomie vzdanie sa funkcie člena ŠTK p. Alexa

Gavendu a zvolil na návrh predsedu ŠTK za člena ŠTK p. Tadeáša Vaňa

Uznesenie č. 83/11/2018: : VV berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena

ŠTK p. Alexa Gavendu

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš

proti : nikto zdržal sa : nikto

Uznesenie č. 84/11/2018: : VV volí za člena ŠTK p. Tadeáša Vaňa

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš

proti : nikto zdržal sa : nikto

K bodu 5. Informácia o platbách klubov za zberné faktúry splatných

k 15.11.2018

Informáciu predniesol sekretár ObFZ a informoval o aktuálnej situácii

v súvislosti so zbernými faktúrami SFZ. Ako už býva tradičným javom po

skončení súťažných zápasov kluby meškajú s platbami za zbernú faktúru. VV

uložil sekretárovi vyzvať príslušné kluby k zaplateniu zbernej faktúry pod

hrozbou disciplinárnych opatrení.

Uznesenie č. 85/11/2018: : VV berie na vedomie informáciu o platbách

klubov za zberné faktúry splatné k 15.11.2018 a ukladá sekretárovi ObFZ

vyzvať kluby k zaplateniu zberných faktúr za 10/2018 do 10.12.2018 pod

hrozbou disciplinárnych opatrení.

Hlasovanie : za : Gróf, Meravý, Horeš, Obeda, Šálek, Burza, Dunajčík, Pristaš

proti : nikto zdržal sa : nikto


K bodu 7. Rôzne

- Predseda ObFZ p. Ivan Gróf informoval o stretnutí s účastníkmi

novovzniknutej VIII.ligy MY – SE. Informoval, že kluby sú spokojné

a táto súťaž je pre všetkých prínosom. Jediný negatívny ohlas je na klub

Osuské.

- VV vyzval sekretára aby kontaktoval predsedov odborných komisií za

účelom vypracovania správ za jesennú časť 2018 v termíne do 10.1.2019


- VV v bode rôzne opäť otvoril tému disciplinárnej komisie, ktorá ignoruje

rozhodnutia a uznesenia VV. Na základe tejto skutočnosti, sa VV bude

zaoberať týmito skutočnosťami na najbližších zasadnutiach VV. Viacerí

členovia VV sú toho názoru, že situácia je vážna a situáciu treba riešiť

personálnymi zmenami.

- Člen VV p. Henrich Šálek informoval o halovom turnaji rozhodcov, ktorý

sa bude konať 12.1.2019 v Trnave

Po vyčerpaní všetkých bodov programu predseda ObFZ poďakoval prítomným

za účasť a ukončil rokovanie. Zaželal všetkým príjemné sviatky a všetko dobré

do nového roka 2019

 

V Trenčíne 30.11.2018  

Zapísal: Tomáš Vaňo

Overil: Predseda ObFZ Ivan Gróf

Prečítané: 185x