03.04.2020, Denis Poruban

Zrušenie všetkých futbalových súťaží ObFZ Trenčín v súťažnom ročníku 2019/2020.

03.04.2020, Denis Poruban
image

Zrušenie všetkých futbalových súťaží ObFZ Trenčín v súťažnom ročníku 2019/2020.

Novodobá história futbalu podobné opatrenia nepamätá. Žiaľ, šport číslo jeden v týchto neľahkých časoch musí ísť bokom v záujme zdravia a života nás všetkých. Mimoriadna situácia na Slovensku a jej vývoj v ďalšom období neumožňuje pokračovať v programe majstrovských súťaží ObFZ Trenčín. Na základe vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a predsedami ostatných oblastných futbalových zväzov, Výkonný výbor ObFZ formou hlasovania per rollam prijal uznesenie č.9/2/2020, obsahom ktorého sú nasledovné rozhodnutia:

1. Zrušiť všetky súťaže ObFZ Trenčín súťažného ročníka 2019/2020 (dospelí, dorast, žiaci, prípravka)

2. Výsledky všetkých doteraz odohraných oblastných súťaží 2019/2020 anulovať.

3. Z terajších oblastných súťaží pre nasledujúcu sezónu 2020/2021 žiadny futbalový klub nepostúpi ani nezostúpi. V prípade potreby doplnenia súťaží pre ročník 2020/2021, bude ŠTK vychádzať z umiestnenia družstiev po jesennej časti súťaží 2019/2020.

4.  Usporiadanie sezóny 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu pri dodržaní vyššie uvádzaných zásad s prihliadnutím na počet očakávaných prihlásených družstiev.

Uznesenie č. 9/2/2020: VV schvaľuje zrušenie všetkých súťaží a anulovanie všetkých výsledkov súťaží v pôsobnosti ObFZ Trenčín v súťažnom ročníku 2019/2020.

Za toto uznesenie hlasovali: Gróf, Burza, Pristaš, Dunajčík, Šálek, Horeš, Obeda, Meravý, Koníček, Horný, Hlávek.

Nehlasoval:Ružička

Zdôvodnenie

Podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie, ako sa predpokladalo. Deň D – keď sa život dostane do normálu, sa vzďaľuje. Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov,  v našej nespočetnej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou. Asi sme všetci s úľavou prijali rozhodnutie UEFA posunúť barážové stretnutia na neskorší termín, samotné ME (budú sa konať v 12 mestách) o rok. Súčasná nielen európska generácia čelí najväčšej povojnovej kríze. UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s doterajším neduhom sa stalo ich ústrednou prioritou ZDRAVIE PRED FUTBALOM. Myslíme si, že neexistuje iné riešenie. Vírus rozhoduje o živote a smrti. Je našou povinnosťou popri už existujúcich opatreniach, zrejme tiež budúcich, pomáhať aj zdravotníkom chrániť zdravie a životy všetkých účastníkov našich súťaží. Sme rozhodnutí zmierniť dosah koronavírusu, určite aj v prospech futbalu v budúcnosti, najmä keď deň D je v nedohľadne.

Navyše:

1. Súťaže ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických týždňov“.

2. Súťažný poriadok SFZ (SP) čl. 7/6 nám umožňuje, citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením.“

3. SP čl. 9/1 citujeme: „Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jeseň – jar.“  Toto nebude možné dodržať, preto musí prísť k anulovaniu doterajších výsledkov.

4. Mimoriadna situácia bude mať značne negatívny dosah na ekonomiku, služby  atď. Školy budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal, nebude to skôr ako v máji a júni.

5. V prípade postupov a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže odvetná časť jarných súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto sa neuskutoční žiaden postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v ročníku 2019/2020.

Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v snahe futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť.


V Trenčíne dňa 4.4.2020 Gróf Ivan, Predseda ObFZ Trenčín.

Prečítané: 529x