10.07.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 1

10.07.2019, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 1 zo dňa 10. júla 2019

Dôležité upozornenia

ŠTK zaraďuje družstvá do súťaží, tak ako sú uvedené na Futbalnete. 

ŠTK dáva na vedomie FK, že Aktív ŠTK je naplánovaný po Konferencii ObFZ Trenčín v piatok 19.07.2019 v KD Pobedim.

ŠTK dáva na vedomie klubom, že TL bude zverejnená ihneď po schválení VV ObFZ. Naplánované začiatky súťaží:

04.08.2019 - 6. liga Double Star Bet, 7. liga Double Star Bet – Sever, 7. liga Double Star Bet – Juh, 8. liga Double Star Bet NM

30.08.2019 – Prípravka Skupina „A“

31.08.2019 – 6.LSD, 4. LMŽ

18.08.2019 – 8. liga Double Star Bet – TN

01.09.2019 – 4. LSŽ, 5.LSŽ

ŠTK upozorňuje kluby, že podania zaevidované do 27. júla 2019 budú riešené bez poplatkov. Po tomto termíne bude ŠTK účtovať poplatok podľa RS ObFZ.

ŠTK upozorňuje kluby, že pre 1. a 2. kolo (súťaže, ktoré majú úvodné kolá 04.08.2019, resp. 11.08.2019) je možné požiadať o zmenu termínu MFS bez vzájomnej dohody do 24.07.2019.

ŠTK dáva na vedomie účastníkom 7. ligy Double Star Bet – Sever a 8. ligy Double Star Bet – TN, že v prípade odhlásenia jedného z mužstiev budú súťaže spojené.

ŠTK dáva na vedomie účastníkom súťaže Prípravka U11 – Skupina „B-E“, že nie je určená TL pre danú súťaž. Turnaje sa odohrajú v termínoch na základe vzájomnej dohody klubov v danej skupine. Termíny turnajov je potrebné nahlásiť podaním cez elektronickú podateľňu do 07.08.2019. Po tomto termíne budú termíny turnajov určené riadiacim orgánom súťaže. Každý klub musí v jesennej a jarnej časti usporiadať minimálne jednej turnaj. 

ŠTK dáva ma vedomie klubov, ktoré hrajú systémom D-V-D (trojkolovo), že majú prednostné právo podľa umiestnenia zo súťaže v ročníku 2018/2019 vybrať si žrebovacie číslo 1-5

ŠTK upozorňuje kluby na nový súťažný poriadok, ktorý bol schválený 18. júna 2019.

Spoločné družstvo v kategórii mládeže môže klub uzatvoriť s iným klubom okrem vekovej kategórii prípravka. Túto dohodu sú kluby povinné predložiť najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže na schválenie riadiacemu orgánu.

V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie žiakov alebo dorastu za oba kluby v danej vekovej kategórii. Platnosť dohody skončí vždy skončením súťažného ročníka. Klub môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

V súťažiach vekových kategórií prípravka a žiaci je oprávnená hrať hráčka, ktorá je najviac o dve vekové úrovne staršia, ako je veková úroveň súťaže, v ktorej hrá za prípravku alebo žiakov, hráčka môže takto hrať najviac do svojej vekovej úrovne U15.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v piatok 19. júla 2019.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Trenčín je možné sa odvolať v zmysle SP čl. 87.

Denis Poruban, predseda ŠTK ObFZ Trenčín

Prečítané: 745x